GPU Caps Viewer 1.17.2

GPU Caps Viewer 1.17.2

oZone[3D].Net – Freeware –
4 Stars User Rating
GPU Caps Viewer, a free and highly-featured tool that quickly describes the essential capabilities of your graphics card/GPU including GPU type, amount of VRAM , OpenGL API support level, OpenGL API extensions database and general system configuration, as well as a GPU-Stress-Test functionality (GPU-Burner). Furthermore, this software will allow you to view extensive reports in text or XML format. quick view of the graphics configuration (graphics card / GPU type, amount of video memory, drivers version) display of the main OpenGL capabilities (OpenGL version, texture size, number of texture units, etc.) display of the OpenGL extensions supported by your graphics card or display of all existing OpenGL extensions.

Tổng quan

GPU Caps Viewer là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi oZone[3D].Net.

Phiên bản mới nhất của GPU Caps Viewer là 1.42.2.0, phát hành vào ngày 26/04/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

GPU Caps Viewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của GPU Caps Viewer đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GPU Caps Viewer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản